1. Rekisterinpitäjä

2NS – Second Nature Security Oy (y-tunnus 2324099-8), Keilaranta 1, 02150 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Henri Sikiö, +358 50 462 3684, henri.sikio@2ns.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 2NS – Second Nature Security Oy:n asiakassuhteiden ylläpito sekä kehittäminen, 2NS:n sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano ja suoramarkkinointi. Asiakassuhteen ylläpidossa käsittelyperusteena on oikeutettu etu edistää asiakassuhteita. Oikeutettua etua käytetään myös käsittelyyn suoramarkkinointia varten. 2NS voi käyttää alihankkijoita edellä mainittujen käsittelytarkoitusten täyttämiseen. Nämä alihankkijat noudattavat 2NS:n ohjeistusta käsittelystä ja käsittelevät tietoa vain edellä mainittuihin tarkoituksiin tai tarjoavat teknisiä ratkaisuja käsittelyn toteuttamiselle.

5. Henkilötietojen säilytysajat

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista – kuitenkin vähintään 36kk viimeisimmästä toimeksiannosta. Suoramarkkinointia varten tiedot poistetaan, kun rekisteröity sitä pyytää. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää suoramarkkinoinnin, joudumme tietoa kiellosta säilyttämään. Joissain tilanteissa tietoja voidaan joutua säilömään pidempään, mikäli laki tai viranomainen näin edellyttää.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, työsähköpostiosoite, työpaikan postiosoite)
  • Asiakasjärjestelmässä olevat myynnin tiedot henkilöstä
  • Henkilön itsensä antamat tiedot yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella
  • Muut henkilön itsensä antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen esisijainen tietolähde on rekisteröity itse. Muista tietolähteistä, kuten Asiakastiedolta, voidaan hakea tietoja yrityksien edustajista.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Asiakastietoja käsitellään EU/ETA-alueella, lukuunottamatta uutiskirjettä, jolloin uutiskirjeeseen liittyvät tiedot siirretään Yhdysvaltoihin. Rekisteröityjen riittävää tietosuojaa varmennetaan Privacy Shield -viitekehyksen avulla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus

  • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus 2NS:n harjoittamaan suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä info@2ns.fi -osoitteeseen, uutiskirjeen voi peruuttaa uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

Muut oikeudet

  • Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.