1. Rekisterinpitäjä

2NS – Second Nature Security Oy (y-tunnus 2324099-8), Keilaranta 1, 02150 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Henri Sikiö, +358 50 462 3684, henri.sikio@2ns.fi

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 2NS – Second Nature Security Oy:n henkilöstön rekrytointi. Tietojen käsittely perustuu 2NS:n oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemiseen ja rekrytointiprosessiin sekä turvallisuusselvityksen osalta työnhakijan suostumukseen.

5. Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään 24 kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) ja syntymäaika
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • mahdollinen turvallisuusselvitys
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen esisijainen tietolähde on työnhakija itse. Turvallisuusselvitysten osalta tietolähteenä on Suojelupoliisi. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus

  • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus turvallisuusselvityksen osalta. Suostumuksen peruutuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta jo tehtyyn turvallisuusselvitykseen.

Muut oikeudet

  • Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.